Skip to main content
Klinika Chirurgi Plastycznej Uszu Derm-Estetyka w Gdańsku

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym Derm-Estetyka z siedzibą w Gdyni prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Derm-Estetyka & Wizerunek i Styl Magdalena Czwartek, prowadząca Podmiot Leczniczy Derm-Estetyka i Zdrowie, 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 36/29.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora i/lub osób przez niego upoważnionych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do czasu wydania dyspozycji ich usunięcia i/lub jeśli dotyczy to danych medycznych przez czas wynikający z przepisów prawa lub czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrze dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania terminów wizyt, ich zmian oraz anulowania – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. Podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO*
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Jednocześnie dane medyczne pozyskane w drodze udzielania świadczenia nie mogą być usuwane, zmieniane, nie przysługuje wobec nich prawo ograniczenia przetwarzania oraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych medycznych co bezpośrednio wynika z aktów prawnych dotyczących dokumentacji medycznej.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
*Podstawa Prawna: Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.